Hovedstyret 2023:

 


                                                                          

Verv

Navn

Telefon

Epost

Leder

Anne Kathrine Kvelle

98231669

leder@kveldeil.no

Nestleder

Thomas Alfheim

40639534

thomas.alfheim@gmail.com

Styremedlem

Glenn Tommy Kaspersen

92651721

glenntk@hotmail.com

Styremedlem
Markus Røsjorde90116671markus.rosjorde@hotmail.com

Gruppeledere

Navn

Telefon

Epost

Fotball

Paul Schultz

90369259

fotball@kveldeil.no

Håndball

Nils Petter Henriksen

97770818

handball@kveldeil.no

Ski

Kay Røland

45835168

ski@kveldeil.no

Idrettsskolen

Katrine Engebretsen/ Kim F. Karlsen 

40462545/ 90812611


Valgkomite

Navn

Telefon

Epost

Leder valgkomite

Gunn Kaspersen

90657666


Valgkomite

Elin HagenLeder Kontrollutvalg

Kari Anne Myrholmen

90549737


kontrollutvalg

Stein Holt

95009384


Sponsorgruppe
Navn
Telefon
Epost
Leder sponsor
Kari Anne Myrholmen
90549737
sponsor@kveldeil.no
Medlem sponsor
Guro Kaupang Henriksen
92054124
gkaupang@frisurf.no
Medlem sponsor
Helene Marthinsen
98670140
helene.ma78@gmail.com
Medlem sponsor
Lill-Ann Nyberg
90052152
lillann86@gmail.com

Annet

Navn

Telefon

Epost

Anleggskomite

Helge Elgesem

92873895


Anleggskomite

Magne   Tveit
98617896

AnleggskomiteHenning Eriksen41288023

 

 


Organisasjonskartene i slideshow under!