Hovedstyret 2023:

 


                                                                          

Verv

Navn

Telefon

Epost

Leder

Anne Kathrine Kvelle

98231669

leder@kveldeil.no

Nestleder

Thomas Alfheim

40639534

thomas.alfheim@gmail.com

Styremedlem

Glenn Tommy Kaspersen

92651721

glenntk@hotmail.com

Styremedlem
Markus Røsjorde90116671markus.rosjorde@hotmail.com

Gruppeledere

Navn

Telefon

Epost

Fotball

Paul Schultz

90369259

fotball@kveldeil.no

Håndball

Nils Petter Henriksen

97770818

handball@kveldeil.no

Ski

Kay Røland

45835168

ski@kveldeil.no

Idrettsskolen

Katrine Engebretsen/ Kim F. Karlsen 

40462545/ 90812611


Valgkomite

Navn

Telefon

Epost

Leder valgkomite

Gunn Kaspersen

90657666


Valgkomite

Elin HagenSponsorgruppe
Navn
Telefon
Epost
Leder sponsor
Kari Anne Myrholmen
90549737
sponsor@kveldeil.no
Medlem sponsor
Guro Kaupang Henriksen
92054124
gkaupang@frisurf.no
Medlem sponsor
Helene Marthinsen
98670140
helene.ma78@gmail.com
Medlem sponsor
Lill-Ann Nyberg
90052152
lillann86@gmail.com

Annet

Navn

Telefon

Epost

Anleggskomite

Helge Elgesem

92873895


Anleggskomite

Magne   Tveit
98617896

AnleggskomiteHenning Eriksen41288023

 

 


Organisasjonskartene i slideshow under!